ព្រីមខនដូមីនឹមខេមបូឧា

PRIME CONDOMINIUM CAMBODIA

Campany details as bellow:

  • Company Name:Prime condominium Cambodia
  • ឈ្មោះក្រុមហុ៊ន:ព្រីមខនដូមីនឹមខេមបូឧា
  • President:Suguru Kobayashi
  • អ្នកគ្រប់គ្រង:សួហ្គួរួ​ កូបាយ៉ាសុិ
  • Address:House 224n, Group 3, Shivatha Road, Svay Dongkum, Siem Reap, Cambodia
  • អាស័យដ្ឋាន:ផ្ទះលេខ២២៤ ក្រុមទី៣ ផ្លូវសុីវត្ថា​​ ស្វាយដង្គំ សៀមរាប​ កម្ពុជា
  • Url:http://www.prime-agent.co.jp/prime-condominium-cambodia/
  • គេហទំព័រ:http://www.prime-agent.co.jp/prime-condominium-cambodia